English

Algemene Voorwaarden

(Download onze algemene voorwaarden als pdf.)

1.      Algemeen

De maatschap van zelfstandige praktijken op basis van kostendeling Leopold Meijnen Oosterbaan Advocaten, gevestigd te Amsterdam, hierna: “de maatschap”, bestaat uit de rechtspersoon Leopold Law Office B.V., de rechtspersoon Q.J.A. Meijnen advocatuur B.V., en de rechtspersoon O.D. Oosterbaan B.V., die ieder voor eigen rekening en risico zijn/haar eigen praktijk uitoefent.

2.      Opdracht

2.1     Alle opdrachten worden uitsluitend gegeven aan en aanvaard door de behandelend advocaat waarna de overeenkomst (van opdracht) pas tot stand komt.

2.2     Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard.

2.3     De opdrachtgever stemt ermee in dat de behandelend advocaat bij de uitvoering van opdrachten één of meer aan de maatschap verbonden advocaten en/of derden inschakelt. De behandelend advocaat is bevoegd namens of ten laste van de opdrachtgever aansprakelijkheidsbeperkingen van één of meer aan de maatschap verbonden advocaten en/of van derden te aanvaarden.

2.4     De opdrachtgever vrijwaart de behandelend advocaat en de aan de maatschap verbonden advocaten voor alle aanspraken van derden en de door de behandelend advocaat en de aan de maatschap verbonden advocaten in verband daarmee te maken kosten, indien die op enigerlei wijze verband houden met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

2.5     Op alle opdrachten (waaronder aanvullende en vervolgopdrachten) zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van wijziging van deze voorwaarden gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.leopoldmeijnenoosterbaan.nl voor alle nieuwe opdrachten.

3.      Tarieven, kosten, declaraties, betalingen en derdengelden

3.1     Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium berekend worden aan de hand van het aantal gewerkte (delen van) uren vermenigvuldigd met het vastgestelde uurtarief. Ten behoeve van opdrachtgever betaalde onkosten worden apart in rekening gebracht. Algemene kantoorkosten worden niet in rekening gebracht. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

3.2     De (voorschot)declaraties van de betrokken advocaat dienen binnen 30 dagen na dagtekening te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is deze aan de behandelend advocaat de wettelijke rente en alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd.

3.3     Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van de betrokken advocaat gestelde bankrekening dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

3.4     Indien de opdrachtgever in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de betrokken advocaat het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten. De behandelend advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden.

3.5     Gelden die de behandelend advocaat ten behoeve van de opdrachtgever onder zich houdt, worden geplaatst op een derdengeldenrekening. Over gelden op de derdengeldrekening wordt geen rente vergoed.

4.      Archivering

Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard en wordt daarna zonder nadere aankondiging vernietigd.

5.      Aansprakelijkheid

5.1     Iedere aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de behandelend advocaat dan wel indien van toepassing van de aan de maatschap verbonden advocaten wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van de betrokken advocaat komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde aansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid beperkt tot het door de behandelend advocaat dan wel indien van toepassing de aan de maatschap verbonden advocaten met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van € 10.000,-.

5.2     De aansprakelijkheid van de behandelend advocaat dan wel indien van toepassing de aan de maatschap verbonden advocaten vervalt indien opdrachtgever niet binnen een jaar nadat opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt, de behandelend advocaat dan wel indien van toepassing de aan de maatschap verbonden advocaten aansprakelijk heeft gesteld.

5.3     Bij het inschakelen van derden zal de behandelende advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De behandelende advocaat noch de maatschap is voor eventuele tekortkomingen van derden echter niet aansprakelijk. 

6.      Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

6.1     Op de dienstverlening van de behandelend advocaat dan wel de aan de maatschap verbonden advocaten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. De klachtenregeling ligt ter inzage op het kantoor en beschrijft de klachtenprocedure.

6.2     Op de rechtsverhouding tussen de behandelend advocaat dan wel de aan de maatschap verbonden advocaten en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het arrondissement Amsterdam is exclusief bevoegd van enig geschil tussen een behandelend advocaat en de opdrachtgever kennis te nemen, indien de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur niet van toepassing is.

(Deze versie 1.2, 29 maart 2021.)