English

Privacy (gegevensbescherming)

Privacyverklaring

Wij zijn Leopold Meijnen Oosterbaan. Wij zijn gevestigd in de Raadhuisstraat 52C, 1016DG Amsterdam, Nederland. U kunt contact met ons opnemen via privacy@lmoadvocaten.nl als u vragen hebt over gegevensbescherming, of als u verzoeken hebt om problemen met uw persoonsgegevens op te lossen. U kunt ook schrijven naar bovenstaand adres. 

In deze privacyverklaring beschrijven wij:
•    De manieren waarop wij persoonsgegevens over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt of contact met ons opneemt en waarom wij dat doen.
•    Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, en
•    De keuzes die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens. 

Wij zetten ons in voor een rechtmatige, eerlijke en transparante verwerking van persoonsgegevens. 

1.    De gegevens die wij verwerken 
Wanneer u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt, verzamelen wij alle informatie die u met ons deelt, waaronder uw naam en contactgegevens, en de onderneming of de organisatie waaraan u verbonden bent. 

Wanneer u onze cliënt bent of een potentiële cliënt die contact met ons heeft opgenomen, verwerken wij informatie in verband met de juridische diensten die wij verlenen aan de onderneming of de organisatie waarmee u verbonden bent, zoals uw verzoek, ons advies, communicatie in verband met de zaak en specificaties van declaraties.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij geen analytics.

2.    Waar gebruiken we de gegevens voor
Wij gebruiken de bovenstaande gegevens om op uw verzoek te reageren en om onze juridische diensten aan de onderneming of organisatie voor wie werkt, te leveren.

Wij gebruiken de informatie ook om onze relatie met u te beheren.

En tot slot, voor het naleven van alle wettelijke verplichtingen, met inbegrip van de openbaarmakingsverplichtingen. (Die zijn er niet veel, wij hebben een geheimhoudingsplicht.)

3.    Onze rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens 
Wij baseren de verwerking van persoonsgegevens op het rechtmatige belang van ons en de onderneming of de organisatie waaraan u verbonden bent om onze juridische diensten te leveren.

Indien u geen klant bent of niet werkt voor een onderneming of organisatie die wel klant is, baseren wij de verwerking op ons rechtmatig belang om een dossier van alle communicatie bij te houden voor toekomstig gebruik, en om met u in contact te blijven.

4.    Met wie wij gegevens delen
Wij delen gegevens met onze e-mailprovider, die optreedt als onze verwerker in het kader van de AVG. Wij hebben specifiek gekozen voor een provider die een Nederlandse cloud kan aanbieden, en er worden geen gegevens opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte.

5.    Hoe lang en waar bewaren wij gegevens 
E-mails en bestanden die wij bewaren, bewaren wij minimaal 5 jaar om te voldoen aan onze bewaarverplichtingen.

6.    Hoe beschermen wij gegevens 
Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, hebben wij de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:
•    Onze informatiesystemen, en de informatie die zich daarin bevindt, worden beschermd met toegangscontrole. Wij gebruiken waar mogelijk 2FA en encryptie (‘at rest’ en ‘in transit’).
•    De toegang tot onze informatiesystemen is beperkt; niet alle leden van onze organisatie hebben volledige toegang. 

7.    Indien u zich in Europa bevindt – overdracht van uw persoonsgegevens
Wij willen u erop wijzen dat uw persoonsgegevens vanuit uw eigen land kunnen worden doorgegeven aan derden, bijvoorbeeld als wij iemand van buiten de EER inschakelen voor onze dienstverlening. Als u ingezetene bent van de EER of het Verenigd Koninkrijk, kan dit betekenen dat wij ook gegevens doorgeven aan landen die geen passend beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens bieden. Wanneer wij deze gegevens doorgeven, zullen wij dit alleen doen wanneer wij passende waarborgen hebben ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen. Neem contact met ons op om een kopie te krijgen van de waarborgen die wij hebben ingebouwd. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze tekst.

8.    Uw rechten 
Ongeacht waar u woont, hebt u het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die wij verwerken. U hebt ook het recht om:
•    onjuiste persoonsgegevens te rectificeren of in bepaalde omstandigheden te wissen. 
•    de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken.
•    uw gegevens te ontvangen zodat u ze elders kunt gebruiken (gegevensportabiliteit). 

Indien u een van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons schrijven op Indien u een van de bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons schrijven op privacy@lmoadvocaten.nl. Wij zullen op alle verzoeken binnen een redelijke termijn reageren, doch ten minste binnen 4 weken. 

Als u in een EU-lidstaat gevestigd bent, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale EU-autoriteit voor gegevensbescherming voor onopgeloste klachten.

9.    Cookies en andere technologieën
Deze website gebruikt een functionele cookie van Adobe Typekit. Voor de rest gebruiken we ze niet.
 
10.    Versie-informatie
Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien en bijgewerkt op 30 maart 2021. 
De verklaring kan worden bekeken op: http://leopoldmeijnenoosterbaan.nl/Privacy